آخرین توافقات صنفی انجمن شرکت های بندرعباس

در مورخه ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ آخرین توافقات صنفی شرکت های حمل و نقل بندرعباس و انجمن صنفی رانندگان در خصوص هزینه های متفرقه بارنامه در مبدا و مقصد و همچنین جریمه های تاخیر تحویل بار و کانتیر انجام گردید که به شرح زیر میباشد.