شعبات

پایانه تهران :نسیم شهر پایانه حمل کالای تهران غرفه ۴۲

تلفن: ۶۷ الی ۰۲۱۵۵۲۹۵۴۶۴ 

ترمینال: جاده مخصوص کیلومتر هفت خیابان نخل زرین                       ترمینال شرکت حمل و نقل داخلی صنایع

تلفن :۵ الی ۰۲۱۴۴۵۰۲۹۳۴   تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۸۹۵۵۹۷

ترمینال بندرعباس: روبه روی اسکله رجایی شهرک حمل و نقل قطعه ۸۸

تلفن: ۰۷۶۳۳۵۳۲۵۸۰

فکس: ۰۷۶۳۳۵۳۲۵۸۱

پایانه: پایانه حمل کالا انزلی غرفه ۱۱

تلفن: ۴۳۴۲۲۰۹۸-۰۱۳