شرایط تاسیس شرکت های حمل و نقل جاده ای در سال۱۴۰۱

آخرین آیین نامه ضوابط تاسیس و بهره برداری از شرکتهای حمل و نقل بین شهری کالا به شرح زیر میباشد.